Vietnamese

Thiết lập văn phòng gia đình

Thành lập văn phòng gia đình là một quy trình toàn diện được tùy chỉnh để quản lý và bảo toàn tài sản của các gia đình có giá trị ròng cao. Nó bao gồm nhiều thời gian và chi phí cao hơn cho nên nó yêu cầu lập kế hoạch cẩn thận, ra quyết định chiến lược và tổ chức tỉ mỉ. Dưới đây là hướng dẫn từng bước để thành lập văn phòng gia đình:

Bước 1: Xác định mục tiêu của bạn

Xác định mục tiêu

Phác thảo rõ ràng những gì bạn muốn đạt được với văn phòng gia đình của mình. Các mục tiêu chung bao gồm:

 • Bảo toàn tài sản

 • Tăng trưởng thông qua đầu tư

 • Quy hoạch đất đai

 • Từ thiện

 • Đảm bảo sự riêng tư, an ninh cho các thành viên trong gia đình

Đánh giá nhu cầu

Đánh giá các dịch vụ cụ thể mà gia đình bạn yêu cầu, chẳng hạn như quản lý đầu tư, tư vấn pháp lý, lập kế hoạch thuế và dịch vụ trợ giúp đặc biệt.

Bước 2: Đánh giá sự giàu có của bạn

Đánh giá tổng tài sản của gia đình bạn để xác định xem văn phòng gia đình có phải là cách hiệu quả nhất để quản lý tài sản của bạn hay không. Thông thường, các gia đình có tài sản từ 100 triệu USD trở lên có thể chi trả các chi phí liên quan đến văn phòng gia đình.

Bước 3: Xác định loại văn phòng gia đình

Bước 4: Thiết lập cơ cấu quản trị

Phát triển Hiến chương Gia đình

Tài liệu này phác thảo tầm nhìn, giá trị và sứ mệnh của gia đình đối với văn phòng gia đình, đóng vai trò là kim chỉ nam cho các thế hệ tương lai. Nó thường bao gồm:

 • Các nguyên tắc và mục tiêu cốt lõi hướng dẫn gia đình và các chiến lược quản lý tài sản của gia đình.

 • Chính sách cấp cao về quản lý gia đình và hoạt động của cơ quan gia đình.

 • Cách tiếp cận của gia đình đối với hoạt động từ thiện, trách nhiệm xã hội và cách họ mong muốn để lại tác động lâu dài.

 • Cam kết phát triển thành viên gia đình và giáo dục về quản lý tài sản.

Điều lệ gia đình nói nhiều hơn về lý do và cái gì — đó là tuyên bố về mục đích và nguyên tắc cung cấp nền tảng cho khuôn khổ quản trị được xây dựng dựa trên đó.

Tạo khung quản trị

Quyết định các quá trình ra quyết định, bao gồm:

 • Ai sẽ tham gia vào các quyết định chiến lược?

 • Cơ cấu quản trị như hội đồng gia đình, ban điều hành và ban cố vấn sẽ như thế nào?

 • Vai trò, trách nhiệm và cấp độ quyền hạn của tất cả những người tham gia vào văn phòng gia đình, từ các thành viên trong gia đình đến nhân viên và cố vấn là gì?

 • Cơ chế trách nhiệm giải trình nào sẽ được sử dụng để giám sát hiệu quả hoạt động và điều chỉnh?

 • Các quyết định sẽ được đưa ra như thế nào (bao gồm cả những quyết định cần có sự đồng thuận giữa các thành viên trong gia đình và những quyết định nào có thể được đưa ra bởi ban điều hành)?

 • Xung đột sẽ được giải quyết như thế nào (sử dụng cơ chế hòa giải hoặc trọng tài)?

 • Những chính sách và hướng dẫn quản lý tài chính nào sẽ được xây dựng để quản lý các khoản đầu tư, chi tiêu và rủi ro?

 • Các thành viên trong gia đình sẽ được giáo dục về kiến thức tài chính và kỹ năng quản trị như thế nào?

 • Tất cả các bên liên quan sẽ được cập nhật và tham gia như thế nào?

 • Vai trò lãnh đạo sẽ được chuyển giao như thế nào trong văn phòng gia đình?

 • Các thế hệ tương lai của gia đình sẽ tham gia như thế nào?

 • Các hoạt động từ thiện, từ thiện sẽ được quản lý như thế nào?

 • Thông tin tài chính và gia đình nhạy cảm sẽ được bảo vệ như thế nào, v.v.

Khung quản trị thiên về cách thức quản lý một văn phòng gia đình và tài sản của nó, tập trung vào hiệu quả hoạt động, quản lý rủi ro và đảm bảo rằng văn phòng hoạt động trơn tru và hiệu quả.

Bước 5: Lập kế hoạch kinh doanh

 • Dịch vụ phác thảo: Trình bày chi tiết các dịch vụ mà văn phòng gia đình của bạn sẽ cung cấp, dựa trên nhu cầu và mục tiêu đã xác định.

 • Lập ngân sách: Ước tính chi phí hoạt động, bao gồm nhu cầu về nhân sự, không gian văn phòng và công nghệ. Đảm bảo tài sản của gia đình bạn phù hợp với những chi phí này.

 • Dự đoán tài chính: Xây dựng các dự báo tài chính cho văn phòng, xem xét chi phí so với lợi ích mà nó sẽ mang lại.

Bước 6: Tập hợp một đội ngũ chuyên nghiệp

 • Tuyển nhân viên: Tuyển dụng các chuyên gia giàu kinh nghiệm, bao gồm Giám đốc tài chính (CFO), cố vấn đầu tư, chuyên gia thuế và cố vấn pháp lý. Hãy xem xét nhu cầu về nhân viên hành chính và dịch vụ cá nhân.

 • Cố vấn bên ngoài: Xác định các lĩnh vực có thể cần đến chuyên gia tư vấn bên ngoài, chẳng hạn như tư vấn pháp lý chuyên ngành hoặc cơ hội đầu tư quốc tế.

Bước 7: Xây dựng Tuyên bố Chính sách Đầu tư (IPS)

Xây dựng một IPS nêu rõ các mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro, phân bổ tài sản và hướng dẫn lựa chọn đầu tư của gia đình bạn. Đây sẽ là lộ trình quản lý tài sản của gia đình.

Bước 8: Tuân thủ pháp luật và quy định

 • Cấu trúc pháp lý: Quyết định cấu trúc pháp lý của văn phòng gia đình bạn (ví dụ: LLC, quỹ tín thác và công ty) với sự trợ giúp của các chuyên gia pháp lý để đảm bảo bảo vệ tài sản và hiệu quả hoạt động.

 • Tuân thủ quy định: Đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định tài chính và pháp lý có liên quan, bao gồm cả các quy định của SEC nếu văn phòng gia đình của bạn quản lý các khoản đầu tư.

Bước 9: Triển khai giải pháp công nghệ

 • Đầu tư vào công nghệ: Áp dụng phần mềm quản lý tài chính, các biện pháp an ninh mạng và công cụ truyền thông để hỗ trợ hoạt động hiệu quả cho văn phòng gia đình của bạn.

Bước 10: Xây dựng chiến lược đầu tư

 • Phân bổ tài sản: Phát triển chiến lược đầu tư đa dạng phù hợp với mục tiêu tăng trưởng và mức độ chấp nhận rủi ro của gia đình bạn.

 • Quản lý rủi ro: Thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro để bảo vệ tài sản của gia đình bạn khỏi biến động thị trường và các rủi ro tài chính khác.

Bước 11: Thực hiện chiến lược quản lý tài sản

Với đội ngũ sẵn sàng và IPS của bạn làm người hướng dẫn, hãy bắt đầu tích cực quản lý tài sản của gia đình bạn. Điều này bao gồm quản lý đầu tư, lập kế hoạch thuế, lập kế hoạch bất động sản và giải quyết mọi nhu cầu cụ thể được nêu trong mục tiêu của bạn.

Bước 12: Thiết lập nỗ lực từ thiện

Nếu hoạt động từ thiện là mục tiêu cốt lõi, hãy thiết lập các cơ cấu cho hoạt động từ thiện, chẳng hạn như các quỹ tư nhân hoặc quỹ do nhà tài trợ tư vấn. Xác định các mục tiêu từ thiện của bạn và cách chúng phù hợp với các giá trị của gia đình bạn.

Bước 13: Lập kế hoạch kế nhiệm

Xây dựng kế hoạch kế nhiệm rõ ràng để đảm bảo sự chuyển tiếp suôn sẻ của cải và quyền lãnh đạo trong văn phòng gia đình. Điều này bao gồm lập kế hoạch tài sản, ủy thác và giáo dục thế hệ tiếp theo về quản lý tài sản.

Bước 14: Thiết lập cơ chế báo cáo và đánh giá

 • Theo dõi hiệu suất: Thiết lập hệ thống theo dõi hiệu suất đầu tư và hiệu quả tổng thể của văn phòng gia đình.

 • Đánh giá thường xuyên: Lên lịch đánh giá định kỳ về hoạt động của văn phòng gia đình, bao gồm kiểm toán tài chính và đánh giá sự phù hợp của văn phòng với các mục tiêu của gia đình.

Phần kết luận

Thành lập văn phòng gia đình là một quyết định chiến lược mang lại nhiều lợi ích cho việc quản lý tài sản và công việc của các gia đình có giá trị ròng cực cao. Bằng cách làm theo hướng dẫn từng bước ở trên, bạn có thể tạo một văn phòng gia đình không chỉ đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính hiện tại mà còn đảm bảo di sản của bạn cho các thế hệ tương lai.

Hãy nhớ rằng, chìa khóa thành công của một văn phòng gia đình nằm ở mục tiêu rõ ràng, khả năng quản trị hiệu quả, lời khuyên của chuyên gia và khả năng linh hoạt để thích ứng với những hoàn cảnh thay đổi. Khi bạn bắt đầu cuộc hành trình này, hãy đặt các giá trị của gia đình bạn làm trọng tâm khi đưa ra quyết định, đảm bảo rằng chiến lược quản lý tài sản của bạn không chỉ phản ánh các mục tiêu tài chính mà còn cả những khát vọng rộng lớn hơn của gia đình bạn.

Các câu hỏi thường gặp

Cần bao nhiêu tài sản để thành lập một văn phòng gia đình?

Mặc dù không có yêu cầu tối thiểu nghiêm ngặt, việc thiết lập và vận hành văn phòng gia đình thường tiết kiệm chi phí đối với các gia đình có tài sản có thể đầu tư ít nhất 100 triệu USD. Đối với các MFO, ngưỡng có thể thấp hơn do chi phí được chia sẻ.

Những bước đầu tiên trong việc thành lập văn phòng gia đình là gì?

Hãy bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu của gia đình bạn và những điều bạn hy vọng đạt được với văn phòng gia đình. Sau đó, đánh giá tổng tài sản của gia đình bạn để đảm bảo văn phòng gia đình là một lựa chọn khả thi. Tiếp theo, quyết định loại (SFO hoặc MFO) và các dịch vụ bạn cần.

Làm cách nào để chọn khu vực pháp lý phù hợp cho văn phòng gia đình của tôi?

Xem xét các yếu tố như sự ổn định chính trị và kinh tế của khu vực tài phán, môi trường pháp lý và quy định, chế độ thuế và bảo vệ quyền riêng tư. Các khu vực pháp lý phổ biến bao gồm Thụy Sĩ, Singapore và một số tiểu bang của Hoa Kỳ như Delaware.

Cấu trúc công ty lý tưởng cho một văn phòng gia đình là gì?

Cấu trúc phải phù hợp với mục tiêu của gia đình bạn, các cân nhắc về thuế và các yêu cầu pháp lý. Các lựa chọn bao gồm quỹ tín thác, công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) hoặc quan hệ đối tác. Việc tư vấn với các cố vấn pháp lý và tài chính là rất quan trọng.

Tôi nên thành lập văn phòng gia đình của mình dưới dạng Công ty Tín thác hay Công ty Tư nhân?

Việc thành lập văn phòng gia đình dưới dạng quỹ tín thác hoặc công ty tư nhân phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm mục tiêu của gia đình, nhu cầu riêng tư, cân nhắc về thuế và mức độ kiểm soát mà họ muốn duy trì. Nếu mối quan tâm chính là bảo vệ tài sản, quyền riêng tư và kế hoạch kế nhiệm mà không cần tính thanh khoản cao ngay lập tức thì quỹ tín thác có thể phù hợp hơn. Quỹ tín thác đặc biệt có lợi cho các gia đình tập trung vào việc bảo tồn di sản và chuyển giao tài sản giữa các thế hệ vì tài sản có thể được chuyển giao một cách suôn sẻ cho người thụ hưởng mà không cần thông qua chứng thực di chúc. Mặt khác, nếu gia đình coi trọng sự linh hoạt, khả năng kiểm soát đầu tư và hoạt động cũng như các lợi thế về thuế tiềm năng thì việc thành lập một công ty tư nhân có thể là con đường được ưu tiên hơn. Điều này đặc biệt phù hợp với những gia đình tích cực tham gia vào hoạt động kinh doanh hoặc những người muốn trực tiếp quản lý tài sản của mình.

Làm cách nào để xây dựng đội ngũ cho văn phòng gia đình của tôi?

Xác định các năng lực cốt lõi cần thiết, chẳng hạn như quản lý đầu tư, pháp lý, lập kế hoạch thuế và lập kế hoạch bất động sản. Bạn có thể tuyển dụng các chuyên gia nội bộ và/hoặc thuê ngoài một số chức năng nhất định cho các công ty chuyên môn.

Những cân nhắc chính về quản trị trong văn phòng gia đình là gì?

Thiết lập các cơ cấu quản trị rõ ràng nhằm phác thảo các quy trình, vai trò và trách nhiệm ra quyết định. Điều này có thể bao gồm việc thành lập một hội đồng gia đình và phát triển các chính sách đầu tư, lập kế hoạch kế nhiệm và giải quyết xung đột.

Làm thế nào tôi có thể đảm bảo sự bền vững của văn phòng gia đình tôi?

Tập trung vào việc lập kế hoạch chiến lược dài hạn, bao gồm lập kế hoạch kế nhiệm, đánh giá tài chính thường xuyên và thích ứng với nhu cầu thay đổi của gia đình. Ngoài ra, hãy đầu tư vào việc giáo dục các thế hệ tương lai về quản lý và quản trị tài sản.

Những thách thức chính trong việc quản lý một văn phòng gia đình là gì?

Các thách thức bao gồm việc điều chỉnh lợi ích gia đình, quản lý chi phí, điều hướng các luật và quy định phức tạp về thuế, đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật cũng như đưa ra các quyết định đầu tư chiến lược.

Các văn phòng gia đình xử lý việc tuân thủ quy định như thế nào?

Chiến lược tuân thủ tùy thuộc vào khu vực pháp lý và các dịch vụ được cung cấp. Văn phòng gia đình có thể cần điều hướng các quy định tài chính, luật thuế và yêu cầu báo cáo, thường với sự trợ giúp của các cố vấn tài chính và pháp lý chuyên môn.

Cơ sở hạ tầng công nghệ nào cần thiết cho một văn phòng gia đình?

Cơ sở hạ tầng công nghệ mạnh mẽ là rất quan trọng để quản lý hiệu quả và bảo mật các hoạt động của văn phòng gia đình. Điều này bao gồm phần mềm tiên tiến để quản lý danh mục đầu tư, quản lý rủi ro và báo cáo tài chính. Các biện pháp bảo mật cũng cần được thực hiện để bảo vệ thông tin và tài sản nhạy cảm khỏi các mối đe dọa trên mạng.

Văn phòng gia đình nên tiếp cận quản lý đầu tư như thế nào?

Quản lý đầu tư vào văn phòng gia đình nên bắt đầu bằng sự hiểu biết rõ ràng về mục tiêu tài chính dài hạn và khả năng chấp nhận rủi ro của gia đình. Nó thường liên quan đến cách tiếp cận đa dạng trên nhiều loại tài sản để cân bằng lợi nhuận tiềm năng với quản lý rủi ro. Việc thường xuyên xem xét và điều chỉnh chiến lược đầu tư để ứng phó với những thay đổi của thị trường và mục tiêu của gia đình cũng rất quan trọng.

Lợi ích của việc có một văn phòng gia đình chuyên dụng so với việc sử dụng các dịch vụ quản lý tài sản khác là gì?

Một văn phòng gia đình chuyên dụng cung cấp khả năng quản lý toàn diện và cá nhân hóa các vấn đề tài chính và cá nhân của một gia đình. Không giống như các dịch vụ quản lý tài sản truyền thống, văn phòng gia đình có thể cung cấp khả năng tùy chỉnh, quyền riêng tư cao hơn và cách tiếp cận toàn diện để quản lý các vấn đề về tài sản, lối sống, pháp lý và thuế. Nó cũng đảm bảo rằng tất cả các hành động đều phù hợp chặt chẽ với các giá trị và nhu cầu cụ thể của gia đình.

Trang liên quan