Nederlands

Single Family Office Structuur

In deze gids bespreken we de bedrijfs- en managementstructuur van één family office (SFO), ontworpen om de rijkdom en persoonlijke zaken van welvarende families efficiënt te beheren. Deze structuur moet zowel flexibel als robuust zijn om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van het gezin en tegelijkertijd effectief bestuur, risicobeheer en afstemming op de waarden en doelstellingen van het gezin. Hier is een gedetailleerde uitleg:

Bedrijfsstructuur

De bedrijfsstructuur van een enkele family office kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van factoren zoals de omvang van het familievermogen, hun doelstellingen en regelgevingsoverwegingen. Gewoonlijk zijn single family offices (SFO’s) gestructureerd als particuliere bedrijven, trusts of een combinatie van beide, die elk verschillende voordelen bieden op het gebied van controle, aansprakelijkheidsbescherming en belastingefficiëntie.

Privé bedrijf

Er zou één family office kunnen worden opgericht als een besloten vennootschap, waarbij de familie aandelen bezit met bestuursrechten. Deze structuur kan aansprakelijkheidsbescherming bieden en het bestuur en de opvolgingsplanning vergemakkelijken.

Een rechtsgebied selecteren

Om een privébedrijf op te richten, is het erg belangrijk om een rechtsgebied te selecteren dat een gunstig juridisch en fiscaal klimaat biedt (rekening houdend met privacywetten, wettelijke vereisten en fiscale implicaties) voor de activiteiten van het family office. De meest populaire rechtsgebieden voor het opzetten van single family offices zijn onder meer:

 • Zwitserland: Sterke privacywetten, politieke en economische stabiliteit.

 • Singapore: Robuust regelgevingskader, aantrekkelijke belastingvoordelen en een groeiend ecosysteem van vermogensbeheerdiensten.

 • Luxemburg: Populair vanwege de geavanceerde financieel sector, vooral voor beleggingsfondsen.

 • Kaaimaneilanden: De Kaaimaneilanden staan bekend om hun belastingneutraliteit en bieden geen directe belastingen aan bedrijven of individuen.

 • Dubai (Verenigde Arabische Emiraten): Belastingvrije omgeving en bankdiensten van wereldklasse.

 • Liechtenstein: Aantrekkelijk vanwege zijn politieke stabiliteit, privacy voor investeerders en gunstige belastingregime.

 • Kanaaleilanden (Jersey en Guernsey): Politieke en economische stabiliteit, een verfijnd juridisch en regelgevend klimaat en belastingneutraliteit.

 • Hong Kong: Gunstig belastingstelsel, een robuust rechtssysteem gebaseerd op het Engelse gewoonterecht en strategische toegang tot de Aziatische markten.

 • Verenigde Staten (specifieke staten zoals South Dakota, Delaware en Nevada): Vertrouwensvriendelijke wetten, statuten voor vermogensbescherming en gunstige fiscale behandelingen voor trusts en family offices.

 • Nieuw-Zeeland: Robuust juridisch kader en gunstig belastingregime voor buitenlandse trusts.

Vertrouwen

Sommige single family offices zijn binnen een truststructuur opgezet om activa te beheren ten behoeve van familieleden, wat belastingvoordelen en een hoge mate van privacy biedt.

Soorten vertrouwen

 • Herroepbaar versus onherroepelijk: Bepaal of de trust herroepbaar is (kan worden gewijzigd of beëindigd door de concessieverlener) of onherroepelijk (kan niet meer worden gewijzigd zodra deze is gevestigd).

 • Binnenlands versus offshore: Overweeg of u de trust wilt opzetten in het thuisland van de familie of in een offshore-jurisdictie (zoals eerder besproken), wat specifieke juridische of fiscale voordelen kan bieden.

Vertrouwensakte

 • Trustvoorwaarden: Juridische professionals stellen een trustakte op waarin de voorwaarden van de trust worden uiteengezet, inclusief de doelstellingen van de trust, de rechten van begunstigden, distributieregels en bevoegdheden van de trustees.

 • Bewindvoerders: Het is belangrijk om vertrouwde personen of professionele entiteiten te kiezen die als beheerders kunnen optreden. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor het beheer van de activa van de trust en voor het nemen van beslissingen in het belang van de begunstigden.

Trustfinanciering

 • Activiteiten overdragen: De bezittingen van de familie worden overgedragen aan de trust. Dit kunnen financieel activa, onroerend goed, zakelijke belangen en andere investeringen zijn.

 • Documentoverdrachten: Het is belangrijk ervoor te zorgen dat alle overdrachten correct worden gedocumenteerd om de juridische en fiscale voordelen van de truststructuur te behouden.

Hybride structuren

Door elementen van bedrijven, trusts en partnerschappen te combineren, kunnen gezinnen de voordelen van elk ervan benutten voor verschillende aspecten van hun strategie voor vermogensbeheer.

Management structuur

De managementstructuur van één family office richt zich op de organisatie van human resources om de effectieve levering van diensten te garanderen. Het omvat doorgaans:

Uitvoerend leiderschap

 • Chief Executive Officer (CEO) of Managing Director: Houdt toezicht op de gehele werking van het enige family office, implementeert strategieën en zorgt voor afstemming op de doelstellingen van de familie.

 • Chief Financial Officer (CFO): Beheert de financiën van het single family office, inclusief de investeringsstrategie, boekhouding en rapportage.

 • Chief Investment Officer (CIO): Verantwoordelijk voor de beleggingsportefeuille van de familie, waarbij hij beleggingsstrategieën ontwikkelt en uitvoert in overeenstemming met de doelstellingen en risicotolerantie van de familie.

Functionele afdelingen

 • Beleggingsbeheer: Verzorgt de activa allocatie, onderzoek en portefeuillebeheer.

 • Vermogensplanning en vermogensbeheer: Richt zich op belastingplanning, vermogensplanning en het op een fiscaal-efficiënte manier structureren van investeringen.

 • Juridisch en compliance: Zorgt ervoor dat het enige family office binnen de wettelijke kaders opereert, de naleving van de regelgeving beheert en toezicht houdt op juridische zaken die verband houden met het vermogen van de familie.

 • Risicobeheer: Identificeert en beperkt financieel risico’s, waaronder marktvolatiliteit, kredietrisico en operationele risico’s.

 • Filantropie en sociale impact: Beheert liefdadigheidsdonaties, filantropische inspanningen en investeringen met sociale impact.

 • Familiediensten: Biedt gepersonaliseerde diensten aan familieleden, zoals onderwijsplanning, reiscoördinatie en vastgoedbeheer.

Adviesraden en commissies

 • Beleggingscomité: Bestaat uit familieleden en externe adviseurs, die toezicht houden op en advies geven over beleggingsstrategieën.

 • Familieraad: Een bestuursorgaan dat de familie vertegenwoordigt bij strategische beslissingen en ervoor zorgt dat de activiteiten van het Single Family Office aansluiten bij de waarden en doelstellingen van de familie.

Conclusie

De bedrijfs- en managementstructuur van één family office moet zorgvuldig worden ontworpen om de behoefte aan professioneel vermogensbeheer in evenwicht te brengen met het verlangen van de familie naar privacy, controle en de uitdrukking van hun waarden. Door duidelijke bestuursstructuren op te zetten, rollen en verantwoordelijkheden af te bakenen en te zorgen voor robuust risicobeheer, kan één family office het vermogen over generaties heen effectief beheren en behouden.

Veel Gestelde Vragen

Wat is de structuur van één family office?

Eén family office kan bestaan uit Chief Executive Office (CEO), Chief Financial Officer (CFO), Chief Investment Officer (CIO), beleggingsanalisten en -managers, juridische adviseurs of interne adviseurs, belastingmanagers en accountants, professionals die zich bezighouden met financieel en operationele risico’s, adviseurs voor vermogens- en successieplanning, managers of adviseurs voor filantropie en sociale impact, coördinatoren om familieleden te informeren en te betrekken, conciërge- en lifestylepersoneel of dienstverleners, IT-specialisten en HR-professionals enz.

Wat definieert de bedrijfsstructuur van één family office?

De bedrijfsstructuur van een enkele family office verwijst naar de juridische vorm die deze aanneemt, zoals een besloten vennootschap, trust, partnerschap of een combinatie daarvan. Deze structuur bepaalt de juridische verantwoordelijkheden van het bureau, de fiscale implicaties en de manier waarop het wordt bestuurd.

Hoe wordt één family office doorgaans beheerd?

Eén family office wordt geleid door een combinatie van familieleden en ingehuurde professionals. Het managementteam kan bestaan uit een CEO of algemeen directeur, een Chief Investment Officer, financieel analisten, juridische adviseurs en andere specialisten, afhankelijk van de omvang en reikwijdte van het kantoor.

Wat is het verschil tussen de managementstructuren van een Single Family Office (SFO) en een Multi Family Office (MFO)?

Een SFO heeft doorgaans een managementstructuur die specifiek is afgestemd op de behoeften van één familie, waardoor er mogelijk meer directe controle door de familie over de activiteiten mogelijk is. Een MFO die meerdere gezinnen bedient, heeft doorgaans een complexere structuur om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van zijn klanten, met een grotere nadruk op gestandaardiseerde diensten.

Hoe nemen single family offices investeringsbeslissingen?

Beleggingsbeslissingen in één family office worden doorgaans genomen door de Chief Investment Officer of een investeringscomité, waartoe ook familieleden kunnen behoren. Deze beslissingen worden geleid door een Investment Policy Statement (IPS) waarin de doelstellingen, de risicotolerantie en de investeringscriteria van het gezin worden uiteengezet.

Kunnen individuele family offices raden of adviescommissies hebben?

Ja, veel individuele family offices richten raden of adviescommissies op om te zorgen voor bestuur, toezicht en strategische richting. Dit kan een mix zijn van familieleden, vertrouwde adviseurs en externe deskundigen.

Hoe belangrijk is governance in één family office?

Governance is cruciaal in één family office omdat het ervoor zorgt dat alle activiteiten aansluiten bij de waarden en doelstellingen van de familie, risico’s beheert en een raamwerk biedt voor het oplossen van conflicten en het nemen van beslissingen.

Welke rol spelen familieleden in het management van één family office?

Familieleden kunnen verschillende rollen vervullen, van actieve managementfuncties tot toezichthoudende functies in raden of commissies. Hun betrokkenheid wordt vaak bepaald door de bestuursstructuur van de familie en de belangen en expertise van individuele leden.

Hoe gaan single family offices om met opvolgingsplanning?

Opvolgingsplanning is een cruciaal onderdeel van één family office en zorgt voor soepele overgangen van leiderschap en rijkdom over de generaties heen. Het gaat hierbij om juridische structuren, educatieve initiatieven voor erfgenamen en duidelijke richtlijnen voor opvolging binnen het managementteam van één family office.

Zijn er specifieke juridische overwegingen voor het opzetten van één family office?

Ja, juridische overwegingen omvatten het kiezen van de juiste bedrijfsstructuur, naleving van wettelijke en fiscale vereisten en het opstellen van bestuursdocumenten en -beleid. Jurisdictiekeuzes kunnen ook een aanzienlijke impact hebben op juridische en fiscale overwegingen.

Hoe garanderen single family offices privacy en vertrouwelijkheid?

Family offices hanteren strikte vertrouwelijkheidsovereenkomsten, beveiligen databeheerpraktijken en werken vaak met een hoge mate van discretie om de privacy van de financieel en persoonlijke informatie van de familie te beschermen.

Welke opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden worden doorgaans geboden aan het personeel van één family office?

Single family offices investeren vaak in training en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat hun personeel goed toegerust is om het vermogen van de familie effectief te beheren. Dit kan professionele ontwikkelingscursussen op het gebied van financiën, wettelijke naleving, risicobeheer en andere relevante gebieden omvatten, evenals doorlopende training om op de hoogte te blijven van veranderingen in het financieel en juridische landschap.

Hoe integreren individuele family offices technologie in hun activiteiten?

Technologie-integratie in één family office omvat het gebruik van geavanceerde software voor financieel beheer, risicobeoordeling en portefeuillebeheer. Ze maken ook gebruik van veilige communicatiemiddelen om de privacy en efficiëntie van hun activiteiten te behouden. Het doel is om de besluitvormingsprocessen te verbeteren en het beheer van activa en informatie te verbeteren.

Wat zijn de typische uitdagingen bij het bemannen van één family office?

De personeelsuitdagingen in één family office kunnen bestaan uit het vinden van professionals met de juiste mix van vaardigheden en het vermogen om in de family office-cultuur te passen, het beheersen van de kosten die gepaard gaan met hooggekwalificeerd talent en het garanderen van de loyaliteit en discretie van het personeel bij het omgaan met gevoelige informatie.

Hoe handhaaft één family office de operationele efficiëntie?

De operationele efficiëntie in één family office wordt gehandhaafd via duidelijke communicatiekanalen, gestroomlijnde processen en regelmatige evaluaties van operationele en financieel strategieën. De efficiëntie wordt ook verbeterd door gebruik te maken van technologie en ervoor te zorgen dat al het personeel goed is afgestemd op de doelstellingen en bestuursstructuren van het gezin.

Gerelateerde Pagina's