Nederlands

Evolutionaire geschiedenis van Family Offices

Het concept van de family office is vanaf het begin aanzienlijk geëvolueerd tot de complexe entiteiten die vandaag de dag bestaan. Hier vindt u een gedetailleerde geschiedenis, waarin de belangrijkste mijlpalen en de voortgang van family offices in de loop van de tijd worden belicht.

Oorsprong en het Eerste Family Office

19e eeuw

De wortels van de family office gaan terug tot de 19e eeuw. Rijke Europese families ontwikkelden aanvankelijk het concept om hun landgoederen te beheren, financieel zaken af te handelen en hun rijkdom over generaties heen te behouden. Het was echter in de Verenigde Staten dat de family office zoals wij die kennen, vorm begon te krijgen.

  • Het concept van rentmeesterschap: In de 19e eeuw hadden rijke families vaak rentmeesters of privésecretarissen in dienst om hun landgoederen, investeringen en andere financieel zaken te beheren. Hoewel ze destijds geen ‘family offices’ werden genoemd, vervulden deze regelingen veel van dezelfde functies, waarbij de nadruk lag op het beheer van het familievermogen en het efficiënte beheer van de financiën van huishoudens en landgoederen.

  • Filantropie: Filantropische inspanningen waren ook een belangrijk aspect van de vroege family offices. Families als de Rockefellers en Carnegies waren pioniers in het gebruik van hun rijkdom om educatieve, culturele en wetenschappelijke initiatieven te financieren. Deze filantropische visie vereiste geavanceerde managementstrategieën om goede doelen op een duurzame manier te ondersteunen, waardoor de behoefte aan gestructureerde family office-diensten nog groter werd.

  • Wereldwijde investeringen: Aan het eind van de 19e eeuw zagen we het begin van mondiale investeringen door rijke families, waardoor meer geavanceerde strategieën voor vermogensbeheer nodig waren. De uitbreiding van familiebedrijven en investeringen over de internationale grenzen heen leidde tot de behoefte aan speciale kantoren om deze complexiteiten, waaronder valutarisico’s, internationale juridische kwesties en diversificatiestrategieën, te beheren.

Het Rockefeller Family Office (1882)

Misschien wel het meest aangehaalde voorbeeld van een vroege family office is dat van John D. Rockefeller, de Amerikaanse zakenmagnaat en filantroop in de olie-industrie. Rockefeller erkende de noodzaak om zijn enorme rijkdom te beheren en richtte wat wordt beschouwd als het eerste family office op, dat een geformaliseerde aanpak hanteerde voor het beheer van de bezittingen van de familie, filantropische activiteiten en het waarborgen van het behoud en de groei van het familievermogen voor toekomstige generaties. Dit kantoor evolueerde uiteindelijk naar Rockefeller & Co., wat een precedent schiep voor toekomstige family offices.

20e eeuw: expansie en diversificatie

Begin tot midden 1900

Het begin tot het midden van de 20e eeuw was een periode van aanzienlijke transformatie en groei voor family offices, beïnvloed door economische veranderingen (Grote Depressie gedurende 1929-1939), mondiale conflicten (Tweede Wereldoorlog gedurende 1939-1945 ) en de opkomst van nieuwe rijkdom (Economische bloei na de Tweede Wereldoorlog in de periode 1950-1973). Gedurende deze tijd begonnen family offices hun diensten te diversifiëren en steeds geavanceerder te worden als reactie op het veranderende financieel landschap. In dit tijdperk werden ook verschillende opmerkelijke family offices opgericht, waardoor de rol van deze entiteiten in het vermogensbeheer verder werd versterkt.

In navolging van de Rockefellers richtten andere vooraanstaande families, zoals de Phipps (partners in Carnegie Steel) en de Pitcairns (oprichters van Pittsburgh Plate Glass), hun eigen family offices op. Deze entiteiten richtten zich op vermogensbeheer, vermogensplanning en familiale governance.

Phipps Family Office (1907)

De familie Phipps, nauw verbonden met Andrew Carnegie, een van de rijkste individuen van de late 19e en vroege 20e eeuw, vergaarde aanzienlijke rijkdom via de staalindustrie en later door onder meer investeringen in onroerend goed. Henry Phipps Jr., een partner van Carnegie Steel, richtte in 1907 Bessemer Trust op als family office om het vermogen van zijn familie te beheren. Bessemer Trust begon als een privékantoor om het familiefortuin van de Phipps te beheren en is sindsdien uitgegroeid tot een meergezinskantoor, dat ook de bezittingen van vele andere families beheert. Het is een van de eerste voorbeelden van de transitie van een family office naar een multifamily office-structuur.

Pitcairn Family Office (1923)

Het Pitcairn family office werd opgericht om de rijkdom te beheren die werd gegenereerd door John Pitcairn, medeoprichter van Pittsburgh Plate Glass Company (nu PPG Industries), het eerste commercieel succesvolle vlakglasbedrijf in de Verenigde Staten. Het family office, tegenwoordig bekend als Pitcairn, werd in 1923 formeel opgericht door de kinderen van Pitcairn. Aanvankelijk opgericht om de bezittingen en filantropische activiteiten van de familie te beheren, is het uitgegroeid tot een meergezinskantoor dat ook een breed scala aan diensten aanbiedt aan andere rijke families. De oprichting van Pitcairn markeerde een belangrijke ontwikkeling in de family office-ruimte en liet de evolutie zien van particulier vermogensbeheer naar een gestructureerde organisatie die zich toelegt op het dienen van de bredere behoeften van welvarende families.

Ford Family Office

De familie Ford, onder leiding van Henry Ford, vergaarde aanzienlijke rijkdom via de Ford Motor Company. De behoeften op het gebied van vermogensbeheer van de familie leidden tot de ontwikkeling van family office-diensten die investeringsbeheer, filantropie (met name door de oprichting van de Ford Foundation in 1936) en vermogensplanning omvatten.

Familiekantoor Du Pont

De familie Du Pont, een van Amerika’s rijkste families vanwege hun chemische imperium (DuPont, het chemische bedrijf opgericht in 1802), hanteerde lange tijd mechanismen om hun rijkdom te beheren en te beschermen. In het begin tot het midden van de 20e eeuw werden deze mechanismen echter geformaliseerd en uitgebreid tot wat als een moderne family office-structuur zou kunnen worden beschouwd. Hun benadering van vermogensbeheer, gericht op het behoud van de bezittingen van de familie en het financieren van nieuwe ondernemingen, speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van family office-diensten.

Jaren 60-80

Het concept van het family office begon zich te diversifiëren, waarbij steeds meer families een niveau van rijkdom bereikten dat een geavanceerd management vereiste dat verder ging dan wat traditionele banken en financieel adviseurs boden. Deze periode zag een opkomst van Single Family Offices, ontworpen om in de behoeften van één gezin te voorzien.

Quantumfonds (1973)

Hoewel het geen traditioneel family office is, vertegenwoordigt het Quantum Fund, mede opgericht door George Soros, een voorbeeld van hoe individuen met aanzienlijke rijkdom hedgefondsen en particuliere beleggingsinstrumenten begonnen te gebruiken om hun activa te beheren. De benadering van Soros bij het beheren van de rijkdom van zijn familie heeft invloed gehad op de strategieën die door family offices worden toegepast, met name op het gebied van hedgefondsen en actief beleggingsbeheer.

Walton Family Office (jaren 80)

De familie Walton, erfgenamen van het Walmart-fortuin, formaliseerde hun vermogensbeheerpraktijken in de jaren tachtig door de oprichting van Walton Enterprises LLC. Het family office beheert de enorme rijkdom van de familie Walton, waarbij de nadruk ligt op investeringsbeheer, filantropie (met name via de Walton Family Foundation) en het waarborgen van het behoud en de groei van het familievermogen.

Eind 20e eeuw

De mondialisering van de markten en de technologiehausse (“dotcom-zeepbel**) hebben bijgedragen aan een aanzienlijke welvaartscreatie, wat heeft geleid tot een stijging van het aantal zeer vermogende individuen en gezinnen wereldwijd. Dit tijdperk zag de opkomst van Multi Family Offices, die meerdere gezinnen bedienen en een manier bieden om tegen lagere kosten toegang te krijgen tot family office-diensten, waarbij ze profiteren van schaalvoordelen.

21e eeuw: technologische vooruitgang en duurzaam beleggen

Begin jaren 2000

Technologische vooruitgang heeft family offices getransformeerd, waardoor geavanceerdere beleggingsstrategieën mogelijk zijn geworden, risicobeheer en betere communicatie tussen familieleden over de hele wereld is verbeterd.

Financieel crisis van 2008

De crisis onderstreepte het belang van risicobeheer en due diligence bij beleggingen, waardoor veel family offices conservatievere strategieën gingen hanteren en zich meer gingen richten op assetallocatie en liquiditeitsbeheer.

jaren 2010

De opkomst van impactbeleggen en ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) markeerden een aanzienlijke verschuiving in de manier waarop family offices investeringen benaderden. Er kwam steeds meer nadruk te liggen op het bereiken van sociale en ecologische impact naast financieel rendement.

Jaren 2020

Digitale transformatie blijft family offices vormgeven, waarbij fintech, blockchain en kunstmatige intelligentie een sleutelrol spelen bij operationele en investeringsbeslissingen. De COVID-19-pandemie heeft het digitaliseringsproces verder versneld en heeft family offices ertoe aangezet om bij hun planning rekening te houden met meer mondiale en gezondheidsgerelateerde factoren.

Conclusie

Van het beheer van de landgoederen van de Europese adel tot de geavanceerde, mondiaal verbonden entiteiten van vandaag: family offices hebben een lange weg afgelegd. Hun evolutie weerspiegelt bredere veranderingen in de wereldeconomie, technologische vooruitgang en verschuivingen in maatschappelijke waarden richting duurzaamheid en impact. Naarmate we verder komen, zullen family offices zich waarschijnlijk blijven aanpassen aan nieuwe uitdagingen en kansen, altijd met als doel de rijkdom voor toekomstige generaties te behouden en te laten groeien.