Nederlands

Strategische risicobeoordeling voor Family Offices

Strategische risicobeoordeling in een family office omvat een veelomvattend proces voor het identificeren, analyseren en beheren van potentiële risico’s die van invloed kunnen zijn op het vermogen, de privacy, het erfgoed en de algemene doelstellingen van de familie. Deze veelzijdige aanpak zorgt ervoor dat zowel financieel als niet-financieel risico’s adequaat worden aangepakt. Hier volgt een overzicht van de stappen die betrokken zijn bij het uitvoeren van een strategische risicobeoordeling binnen een family office:

Het vaststellen van de context

Doelstellingen begrijpen

Begin met het verduidelijken van de overkoepelende doelen, waarden en doelstellingen van het gezin. Dit omvat ook het begrijpen van de erfenis die de familie wil creëren en de risicotolerantieniveaus van verschillende familieleden.

Activa en belangen identificeren

Catalogiseer alle materiële en immateriële activa, inclusief investeringen, onroerend goed, zakelijke belangen en filantropische inspanningen, om een uitgebreid beeld te krijgen van wat bescherming nodig heeft.

Risico identificatie

Financieel risico’s

Identificeer risico’s die verband houden met marktvolatiliteit, beleggingsportefeuilles, liquiditeit en valutaschommelingen.

Operationele risico’s

Houd rekening met de risico’s die voortvloeien uit de dagelijkse activiteiten van het family office, inclusief technologische systemen, datalekken en menselijke fouten.

Juridische en nalevingsrisico’s

Herken potentiële juridische uitdagingen, veranderingen in de regelgeving en nalevingsvereisten die van invloed zijn op de bezittingen en belangen van het gezin.

Reputatierisico’s

Erken risico’s voor de reputatie van het gezin als gevolg van openbare onthullingen, sociale media of associatie met controversiële entiteiten of activiteiten.

Persoonlijke en veiligheidsrisico’s

Houd rekening met risico’s voor de persoonlijke veiligheid, gezondheid en privacy van gezinsleden.

Risicoanalyse en evaluatie

Beoordeling van waarschijnlijkheid en impact

Evalueer voor elk geïdentificeerd risico de waarschijnlijkheid dat het zich zal voordoen en de potentiële impact op de doelstellingen van het gezin. Deze stap omvat vaak zowel kwantitatieve metingen als kwalitatieve oordelen.

Prioritering

Prioriteer risico’s op basis van de ernst ervan en het vermogen van het gezin om deze te beheersen of te beperken. Dit helpt bij het concentreren van de inspanningen op de meest kritieke gebieden.

Strategieën voor risicobeperking

Risico-evaluatie vergelijkt de resultaten van de risicoanalyse met de risicocriteria die door de organisatie of het individu zijn vastgesteld. Het helpt bij het bepalen welke risico’s acceptabel zijn en welke risico’s moeten worden beperkt. Deze stap houdt vaak in dat de kosten van risicobeperking worden afgewogen tegen de voordelen van risicovermindering.

Vermijding

Bepaal of eventuele risico’s volledig kunnen worden vermeden door strategische beslissingen, zoals het niet beleggen in bepaalde activa of markten.

Afname

Ontwikkel strategieën om de mogelijkheid of impact van risico’s te verminderen. Dit kan het diversifiëren van investeringen omvatten, het implementeren van cyberbeveiligingsmaatregelen of het instellen van wettelijke bescherming.

Overdracht

Overweeg het overdragen van risico via verzekeringsproducten of via contractuele overeenkomsten met derde partijen.

Aanvaarding

In sommige gevallen kan het family office besluiten een risico te accepteren als de kosten van de mitigatie groter zijn dan de potentiële impact of als het risico aansluit bij de risicotolerantie van de familie.

Implementatie van verzachtende maatregelen

Actie plannen

Ontwikkel en voer actieplannen uit voor de geprioriteerde risico’s, waarbij middelen worden toegewezen en verantwoordelijkheden worden toegewezen aan specifieke teamleden of externe adviseurs.

Communicatie

Zorg voor duidelijke communicatie met familieleden en relevante belanghebbenden over de strategieën voor risicobeheer en hun rol bij het ondersteunen van deze inspanningen.

Toezicht en beoordeling

Continue monitoring

Mechanismen opzetten voor voortdurende monitoring van risico’s en de effectiviteit van mitigatiestrategieën. Dit omvat ook het op de hoogte blijven van veranderingen in de financieel, juridische en sociaal-politieke omgeving.

Regelmatige beoordelingen

Voer periodieke beoordelingen uit van het strategische risicobeoordelingsproces en update het om veranderingen in de doelstellingen, bezittingen en de externe omgeving van het gezin weer te geven.

Documentatie en rapportage

Documentatie

Houd uitgebreide gegevens bij van het risicobeoordelingsproces, inclusief genomen beslissingen, ondernomen acties en beweegredenen.

Rapportage

Zorg voor regelmatige rapportages aan familieleden en belangrijke belanghebbenden en houd hen op de hoogte van het risicolandschap en de inspanningen van het family office om dit te beheersen.

Casestudy: ABC Family Office

Laten we, om te illustreren hoe een strategische risicobeoordeling moet worden uitgevoerd, een hypothetische casestudy van het ‘ABC Family Office’ bekijken. De familie ABC heeft door de generaties heen aanzienlijke rijkdommen vergaard, voornamelijk in onroerend goed, technologische investeringen en een familiebedrijf. Ze hebben ook een sterke betrokkenheid bij filantropie. Hun family office is belast met het beheer van deze rijkdom, het verzekeren van de groei ervan en het veiligstellen van de erfenis van de familie.

Het vaststellen van de context

Doelstellingen

 • Om de rijkdom van de familie ABC over generaties heen duurzaam te behouden en te laten groeien.

 • Om de privacy van het gezin te behouden en hun reputatie in de samenleving hoog te houden.

 • Het ondersteunen van filantropische inspanningen die aansluiten bij de waarden van het gezin.

Activa en belangen

 • Vastgoedbezit ter waarde van $200 miljoen.

 • Een portefeuille van technologie-investeringen ter waarde van $150 miljoen.

 • Een productiebedrijf in familiebezit met een waarde van $100 miljoen.

 • Een filantropische stichting met een schenking van $50 miljoen.

Risico identificatie

Financieel risico’s

 • Marktvolatiliteit die van invloed is op de technologie-investeringsportefeuille.

 • Liquiditeitsrisico’s als gevolg van een groot deel van het vermogen dat vastzit in onroerend goed.

Operationele risico’s

 • Mogelijk datalek in de informatiesystemen van de family office.

 • Belangrijk personeelsrisico in de productiesector.

Juridische en nalevingsrisico’s

 • Veranderingen in de vastgoedregelgeving die van invloed zijn op vastgoedbezit.

 • Intellectuele eigendomsgeschillen in de technologiesector.

Reputatierisico’s

 • Negatieve publiciteit vanwege milieukwesties die verband houden met de productiesector.

Persoonlijke en veiligheidsrisico’s

 • Privacykwesties en persoonlijke veiligheid voor gezinsleden.

Risicoanalyse en evaluatie

Beoordeling van waarschijnlijkheid en impact

 • Marktvolatiliteit in technologie-investeringen: Hoge waarschijnlijkheid, hoge impact.

 • Datalek: Gemiddelde waarschijnlijkheid, hoge impact.

 • Milieuproblemen bij de productie: Lage waarschijnlijkheid, hoge impact.

Prioritering

 • Eerste prioriteit: Marktvolatiliteit in technologie-investeringen.

 • Tweede prioriteit: Datalek in informatiesystemen van family office.

 • Derde prioriteit: Negatieve publiciteit vanwege milieukwesties.

Strategieën voor risicobeperking

Volatiliteit van de markt

 • Reductiestrategie: Diversifieer de beleggingsportefeuille met stabielere activa.

 • Overdrachtsstrategie: Overweeg financieel instrumenten om u in te dekken tegen aanzienlijke marktdalingen.

Gegevenslek

 • Reductiestrategie: Implementeer geavanceerde cyberbeveiligingsmaatregelen en regelmatige audits.

 • Overdrachtsstrategie: Koop een cyberverzekering om potentiële financieel verliezen te dekken.

Milieu problemen

 • Vermijdingsstrategie: Herzie en update het milieubeleid van het productiebedrijf.

 • Reductiestrategie: Neem deel aan duurzaamheidsinitiatieven en transparante rapportage.

Implementatie van verzachtende maatregelen

Actie plannen

 • Wijs middelen toe voor cybersecurity-upgrades binnen het volgende kwartaal.

 • Start een portefeuillebeoordeling met financieel adviseurs om de beleggingen opnieuw in evenwicht te brengen.

 • Lancering van een duurzaamheidsaudit van de productiebedrijfsactiviteiten.

Communicatie

 • Plan een familiebijeenkomst om de bevindingen van de strategische risicobeoordeling en de geplande acties te bespreken.

Toezicht en beoordeling

Continue monitoring

 • Opzetten van een kwartaalreviewcyclus voor de beleggingsportefeuille.

 • Realtime monitoring van cyberveiligheidsbedreigingen implementeren.

Regelmatige beoordelingen

 • Voer jaarlijks een strategische risicobeoordeling uit om de strategieën waar nodig aan te passen.

Documentatie en rapportage

Documentatie

 • Houd gedetailleerde gegevens bij van alle risicobeoordelingen, beperkende maatregelen en beoordelingsresultaten.

 • Documenteer discussies en beslissingen van familiebijeenkomsten over risicobeheer.

Rapportage

 • Geef een halfjaarlijks risicobeheerrapport aan de familie, met een samenvatting van de belangrijkste risico’s, genomen maatregelen en toekomstplannen.

Deze casestudy van het “ABC Family Office” demonstreert de stappen die betrokken zijn bij het uitvoeren van een strategische risicobeoordeling, waarbij het belang wordt benadrukt van een gestructureerde en alomvattende aanpak voor het beheren van risico’s bij het behouden en laten groeien van het familievermogen.

Veel Gestelde Vragen

Wat is een strategische risicobeoordeling in family offices?

Een strategische risicobeoordeling in family offices is een alomvattend evaluatieproces dat risico’s identificeert, analyseert en prioriteert die van invloed kunnen zijn op de langetermijndoelstellingen en -strategieën van de family offices. Het richt zich op externe en interne factoren die de verwezenlijking van de doelstellingen voor vermogensbehoud en groei van het gezin kunnen bedreigen.

Waarom is strategische risicobeoordeling belangrijk voor family offices?

Het is van cruciaal belang omdat het family offices helpt te anticiperen op potentiële bedreigingen voor hun strategische doelstellingen, waardoor proactieve maatregelen mogelijk worden gemaakt om risico’s te beperken of te beheersen. Door inzicht te krijgen in deze risico’s kunnen family offices weloverwogen beslissingen nemen die aansluiten bij hun langetermijndoelen en de duurzaamheid van het familievermogen garanderen.

Met welke soorten strategische risico’s worden family offices geconfronteerd?

Family offices worden geconfronteerd met verschillende strategische risico’s, waaronder economische neergang, veranderingen in de regelgeving, geopolitieke gebeurtenissen, marktvolatiliteit en uitdagingen op het gebied van opvolgingsplanning. Deze risico’s kunnen een aanzienlijke impact hebben op de activaspreiding, de beleggingsprestaties en de algehele strategische richting van de familie.

Hoe kunnen family offices een strategische risicobeoordeling uitvoeren?

Het uitvoeren van een strategische risicobeoordeling omvat verschillende stappen het identificeren van potentiële risico’s door middel van scenarioanalyse en omgevingsscans, het evalueren van de waarschijnlijkheid en impact van elk risico, het prioriteren van risico’s op basis van hun ernst en het ontwikkelen van strategieën om de geïdentificeerde risico’s te beperken. Het regelmatig bijwerken van de risicobeoordeling is ook essentieel om veranderingen in de omgeving en doelstellingen van het family office weer te geven.

Wie moet betrokken worden bij het strategische risicobeoordelingsproces?

Bij het proces moeten de belangrijkste belanghebbenden binnen de family office betrokken worden, waaronder het senior management, beleggingsadviseurs en familieleden. Ook het betrekken van externe deskundigen zoals juridische adviseurs, economische analisten en risicomanagementconsultants kan waardevolle inzichten opleveren.

Welke rol speelt communicatie bij strategische risicobeoordeling?

Effectieve communicatie is van cruciaal belang tijdens het gehele strategische risicobeoordelingsproces. Het zorgt ervoor dat alle belanghebbenden worden geïnformeerd over potentiële risico’s, de implicaties ervan begrijpen en betrokken zijn bij het ontwikkelen en implementeren van risicobeperkende strategieën. Duidelijke communicatie ondersteunt ook een cultuur van risicobewustzijn en samenwerking binnen de family office.

Hoe vaak moeten family offices een strategische risicobeoordeling uitvoeren?

Family offices moeten ten minste jaarlijks een strategische risicobeoordeling uitvoeren, of vaker als er significante veranderingen plaatsvinden in de doelstellingen van de familie, de economische omgeving of andere externe factoren. Voortdurende monitoring van de risicoomgeving wordt ook aanbevolen om opkomende risico’s snel te identificeren en erop te reageren.

Kan strategische risicobeoordeling helpen bij de opvolgingsplanning?

Ja, strategische risicobeoordeling kan aanzienlijk helpen bij de opvolgingsplanning door potentiële risico’s te identificeren die verband houden met leiderschapstransities, veranderingen in bestuursstructuren en verschuivingen in de strategische richting. Het draagt bij aan een soepele transitie door deze risico’s vooraf voor te bereiden en te beperken.

Welke invloed heeft technologie op de strategische risicobeoordeling in family offices?

Technologie speelt een cruciale rol door instrumenten en platforms te bieden voor het verzamelen, analyseren en monitoren van risicogegevens. Geavanceerde analyse-, kunstmatige intelligentie- en risicobeheersoftware kunnen de nauwkeurigheid en efficiëntie van strategische risicobeoordelingen verbeteren, waardoor betere besluitvorming mogelijk wordt.

Wat zijn de uitkomsten van een strategische risicobeoordeling voor family offices?

De resultaten omvatten een geprioriteerde lijst van strategische risico’s, een dieper inzicht in hun potentiële impact op de doelstellingen van het family office en uitvoerbare strategieën voor risicobeperking. Dit proces versterkt de veerkracht, wendbaarheid en bereidheid van het family office om met onzekerheden om te gaan, waardoor het behoud en de groei van het familievermogen op lange termijn wordt gewaarborgd.

Gerelateerde Pagina's