Vietnamese

Tài sản được quản lý (AUM)

Sự định nghĩa

Tài sản được quản lý (AUM) thể hiện tổng giá trị thị trường của các khoản đầu tư mà một tổ chức tài chính thay mặt cho khách hàng của mình quản lý. AUM bao gồm tất cả vốn huy động được từ các nhà đầu tư, thu nhập được tạo ra từ các khoản đầu tư và bất kỳ tài sản tài chính nào được quản lý bởi các cố vấn và nhà quản lý danh mục đầu tư. Con số này là thước đo chính được sử dụng để đánh giá quy mô và sự thành công của một quỹ hoặc công ty đầu tư.

Ý nghĩa của AUM

  • Tính phí: Phí quản lý dịch vụ đầu tư thường được tính theo phần trăm của AUM. AUM cao hơn thường mang lại doanh thu cao hơn cho công ty thông qua phí quản lý.

  • Thu hút nhà đầu tư: Các công ty có AUM cao thường được coi là đáng tin cậy và thành công hơn, thu hút nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm kiến thức chuyên môn đã được chứng minh.

  • Đo lường Hiệu suất: Mặc dù bản thân AUM không phải là chỉ báo trực tiếp về hiệu suất nhưng những thay đổi trong AUM có thể phản ánh tâm lý nhà đầu tư và tính hiệu quả của chiến lược quản lý quỹ.

Các yếu tố ảnh hưởng đến AUM

  • Diễn biến thị trường: Biến động trên thị trường ảnh hưởng đến giá trị khoản đầu tư được quản lý, ảnh hưởng trực tiếp đến AUM.

  • Dòng khách hàng: Dòng tiền vào ròng (khoản đầu tư mới trừ đi số tiền rút ra) có thể tăng AUM, trong khi dòng tiền ra ròng làm giảm AUM.

  • Chiến lược đầu tư: Việc thực hiện chiến lược đầu tư do các nhà quản lý thực hiện cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng hay giảm AUM.

Phần kết luận

Hiểu AUM là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà phân tích đánh giá quy mô và khả năng của một tổ chức tài chính. Nó không chỉ phản ánh sự tin tưởng mà khách hàng đặt vào công ty mà còn phản ánh khả năng quản lý và phát triển cơ sở tài sản của công ty một cách hiệu quả.

Các điều khoản khác Bắt đầu với T