Vietnamese

Thu nhập cố định là gì?

Sự định nghĩa

Thu nhập cố định đề cập đến một loại bảo đảm đầu tư trả cho nhà đầu tư tiền lãi cố định hoặc cổ tức cho đến ngày đáo hạn. Khi đáo hạn, nhà đầu tư được hoàn trả số tiền gốc đã đầu tư. Chứng khoán thu nhập cố định thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập thường xuyên và rủi ro thấp hơn so với cổ phiếu. Những công cụ này bao gồm trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp, tín phiếu kho bạc, trái phiếu đô thị và cổ phiếu ưu đãi.

Đặc trưng

  • Lợi nhuận có thể dự đoán được: Đầu tư thu nhập cố định mang lại dòng thu nhập có thể dự đoán được, khiến chúng trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư thận trọng, chẳng hạn như người về hưu.

  • Giảm thiểu rủi ro: Thường được coi là rủi ro thấp hơn cổ phiếu, chứng khoán có thu nhập cố định có thể giúp đa dạng hóa và ổn định danh mục đầu tư.

  • Độ nhạy cảm với lãi suất: Giá trị của chứng khoán có thu nhập cố định tỷ lệ nghịch với lãi suất. Khi lãi suất tăng, giá trị trái phiếu hiện tại có xu hướng giảm và ngược lại.

Các loại chứng khoán có thu nhập cố định

  • Trái phiếu Chính phủ: Do chính phủ các nước phát hành, đây được coi là một trong những khoản đầu tư an toàn nhất, được hỗ trợ bởi tín dụng của quốc gia phát hành.

  • Trái phiếu doanh nghiệp: Do các công ty phát hành để tài trợ cho các hoạt động, mở rộng hoặc dự án, với rủi ro và lợi nhuận thay đổi tùy theo uy tín tín dụng của tổ chức phát hành.

  • Trái phiếu đô thị: Được phát hành bởi các tiểu bang, thành phố hoặc các tổ chức chính quyền địa phương khác, thường cung cấp thu nhập lãi miễn thuế cho các nhà đầu tư.

  • Cổ phiếu ưu đãi: Một loại cổ phiếu cung cấp cổ tức trước khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán cổ tức nào cho cổ đông phổ thông, thường có lãi suất cố định.

Cân nhắc đầu tư

  • Rủi ro tín dụng: Rủi ro tổ chức phát hành không thực hiện được nghĩa vụ trả lãi và gốc.

  • Rủi ro lãi suất: Rủi ro thay đổi lãi suất sẽ ảnh hưởng đến giá trị trái phiếu.

  • Rủi ro lạm phát: Rủi ro lạm phát sẽ làm giảm sức mua của các khoản thanh toán cố định nhận được.

Phần kết luận

Chứng khoán thu nhập cố định đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược đầu tư, mang lại sự ổn định, tạo thu nhập và quản lý rủi ro. Bằng cách kết hợp thu nhập cố định vào danh mục đầu tư của mình, các nhà đầu tư có thể đạt được cách tiếp cận cân bằng để đáp ứng các mục tiêu tài chính của mình, phù hợp với các chiến lược thu nhập, bảo toàn vốn và đa dạng hóa.

Các điều khoản khác Bắt đầu với T