Vietnamese

Dữ liệu tài chính là gì?

Sự định nghĩa

Dữ liệu tài chính bao gồm thông tin định lượng liên quan đến các giao dịch tài chính, hoạt động thị trường và tình trạng tài chính của đơn vị. Nó đóng vai trò là xương sống cho việc phân tích tài chính, ra quyết định đầu tư và tuân thủ quy định. Dữ liệu này bao gồm nhưng không giới hạn ở bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thông tin giá thị trường. Dữ liệu tài chính chính xác và kịp thời rất quan trọng để các nhà đầu tư, nhà phân tích và cơ quan quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty, đánh giá điều kiện thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt.

Ví dụ về dữ liệu tài chính

Dữ liệu tài chính bao gồm nhiều loại thông tin được các cá nhân, công ty và tổ chức sử dụng để theo dõi hiệu quả tài chính, đưa ra quyết định kinh tế và quản lý nguồn lực. Dưới đây là một số ví dụ phổ biến về dữ liệu tài chính:

 • Dữ liệu doanh thu và bán hàng

  • Tổng doanh số bán hàng
  • Doanh thu theo dòng sản phẩm hoặc khu vực
  • Doanh số tăng trưởng qua các năm
 • Dữ liệu chi phí

  • Phí phẫu thuật
  • Chi phí hành chính
  • Chi phí tiếp thị và quảng cáo
 • Số liệu lợi nhuận

  • Lợi nhuận gộp
  • Lợi nhuận hoạt động
  • Lợi nhuận ròng
 • Thông tin tài sản

  • Tài sản hiện tại và cố định
  • Mức tồn kho
  • Giá trị tài sản, nhà xưởng, thiết bị
 • Nợ phải trả

  • Nợ ngắn hạn và dài hạn
  • Mức nợ
  • Các khoản phải trả
 • Dữ liệu vốn cổ phần

  • Vốn chủ sở hữu
  • Lợi nhuận giữ lại
  • Số liệu chứng khoán phổ biến và ưa thích
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  • Dòng tiền hoạt động
  • Dòng tiền đầu tư
  • Dòng tiền tài trợ
 • Dữ liệu đầu tư

  • Giá cổ phiếu và cổ tức
  • Lợi suất và xếp hạng trái phiếu
  • Hoạt động của quỹ tương hỗ
 • Ngân sách và dự báo

  • Ngân sách hàng năm và hàng quý
  • Dự báo doanh thu và chi phí
  • Dự báo lợi nhuận
 • Báo cáo thuế

  • Nợ thuế
  • Các khoản khấu trừ và tín dụng
  • Hoàn thuế
 • Thông tin tín dụng

  • Điểm tín dụng và lịch sử
  • Tỷ lệ nợ trên thu nhập
  • Tỷ lệ sử dụng tín dụng
 • Dữ liệu thị trường

  • Xu hướng thị trường
  • Chỉ số kinh tế
  • Hiệu quả hoạt động của ngành
 • Sao kê và hồ sơ ngân hàng

  • Số dư tài khoản
  • Lịch sử giao dịch
  • Phí và lệ phí ngân hàng
 • Chỉ số tài chính

  • Tỷ lệ thanh khoản (ví dụ: tỷ lệ nhanh, tỷ lệ hiện tại)
  • Tỷ suất lợi nhuận (ví dụ: lợi nhuận trên tài sản, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu)
  • Tỷ lệ đòn bẩy (ví dụ: tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu)

Những điểm dữ liệu này rất quan trọng cho việc phân tích tài chính, giúp các bên liên quan hiểu được tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn các quyết định đầu tư và lập kế hoạch cho các hoạt động trong tương lai. Chúng được sử dụng trong các tài liệu tài chính khác nhau như bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, giúp vẽ nên một bức tranh toàn diện về tình hình tài chính của công ty.

Tiêu chuẩn toàn cầu về trao đổi dữ liệu tài chính

Tính đồng nhất và chính xác của dữ liệu tài chính xuyên biên giới được hỗ trợ bởi một số tiêu chuẩn toàn cầu, đảm bảo tích hợp, phân tích và báo cáo liền mạch. Các tiêu chuẩn chính bao gồm:

XBRL (Ngôn ngữ báo cáo kinh doanh mở rộng)

Một khuôn khổ toàn cầu để trao đổi thông tin kinh doanh, cho phép thể hiện ý nghĩa ngữ nghĩa thường được yêu cầu trong báo cáo kinh doanh. XBRL được sử dụng rộng rãi để gửi thông tin tài chính cho cơ quan quản lý và chia sẻ dữ liệu tài chính doanh nghiệp bằng điện tử.

Các loại dữ liệu tài chính được XBRL sử dụng

XBRL được sử dụng chủ yếu để báo cáo dữ liệu tài chính chi tiết. Điêu nay bao gôm:

 • Báo cáo tài chính: Ví dụ: Bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 • Ghi chú và Tiết lộ: Chi tiết bổ sung trong báo cáo tài chính cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về các con số.

 • Hồ sơ theo quy định: Tài liệu nộp cho cơ quan có thẩm quyền, thường được yêu cầu ở định dạng XBRL để chuẩn hóa việc gửi dữ liệu.

ISO 20022

Một chương trình thông điệp toàn cầu của ngành tài chính cung cấp nền tảng cho việc phát triển các thông điệp tài chính bằng phương pháp được tiêu chuẩn hóa. Nó bao gồm các tin nhắn được sử dụng để thanh toán, chứng khoán, dịch vụ thương mại, thẻ và ngoại hối.

Các loại dữ liệu tài chính được ISO 20022 sử dụng

ISO 20022 là tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử giữa các tổ chức tài chính. Nó bao gồm một loạt các thông tin tài chính, bao gồm:

 • Giao dịch thanh toán: Chi tiết về chuyển tiền, bao gồm thanh toán theo đợt và giao dịch đơn lẻ.

 • Giao dịch chứng khoán: Thông tin liên quan đến giao dịch chứng khoán, như cổ phiếu và trái phiếu.

 • Giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ: Dữ liệu liên quan đến các giao dịch dựa trên thẻ.

IFRS (Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế)

Được phát triển bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB), đây là những chuẩn mực kế toán quốc tế đảm bảo tính nhất quán và minh bạch của báo cáo tài chính xuyên biên giới quốc tế.

Các loại dữ liệu tài chính được IFRS sử dụng

IFRS cung cấp các hướng dẫn về báo cáo tài chính và các loại dữ liệu cần đưa vào báo cáo tài chính. Điều này bao gồm:

 • Báo cáo tài sản và trách nhiệm pháp lý: Thông tin chi tiết về những gì công ty sở hữu và những gì công ty nợ.

 • Báo cáo doanh thu và chi phí: Số tiền một công ty kiếm được từ hoạt động kinh doanh của mình và số tiền họ chi tiêu.

 • Thu nhập toàn diện khác: Doanh thu, chi phí, lãi và lỗ không được tính vào thu nhập hoặc lợi nhuận ròng.

FIX (Trao đổi thông tin tài chính)

Một tiêu chuẩn nhắn tin được phát triển đặc biệt cho việc trao đổi giao dịch chứng khoán điện tử theo thời gian thực, được sử dụng rộng rãi để giao dịch và liên lạc trước/sau giao dịch.

Các loại dữ liệu tài chính được FIX sử dụng

FIX tập trung vào trao đổi điện tử thời gian thực của các giao dịch chứng khoán và dữ liệu thị trường. Các kiểu dữ liệu bao gồm:

 • Tin nhắn giao dịch: Chi tiết về giao dịch chứng khoán, bao gồm giá, khối lượng và thời gian.

 • Dữ liệu thị trường: Thông tin theo thời gian thực về hoạt động giao dịch, chẳng hạn như giá cổ phiếu và báo giá.

 • Thông báo trạng thái lệnh: Cập nhật và trạng thái liên quan đến lệnh giao dịch.

Tầm quan trọng của dữ liệu tài chính

 • Phân tích đầu tư: Cho phép nhà đầu tư thực hiện phân tích xu hướng, định giá và đánh giá so sánh các cơ hội đầu tư.

 • Quản lý rủi ro: Giúp các công ty và nhà đầu tư xác định, đánh giá và quản lý rủi ro tài chính.

 • Tuân thủ quy định: Cần thiết để đáp ứng các yêu cầu báo cáo do cơ quan quản lý tài chính đặt ra nhằm đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

Cân nhắc

 • Chất lượng dữ liệu: Độ tin cậy của các quyết định tài chính phụ thuộc vào tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của dữ liệu tài chính.

 • Bảo mật và quyền riêng tư: Với tốc độ số hóa thông tin tài chính ngày càng tăng, việc bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi bị truy cập trái phép và vi phạm là điều tối quan trọng.

Phần kết luận

Dữ liệu tài chính rất quan trọng đối với hoạt động của thị trường tài chính toàn cầu, cung cấp những hiểu biết cần thiết cho các quyết định đầu tư, đánh giá rủi ro và tuân thủ. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về trao đổi dữ liệu sẽ đảm bảo tính nhất quán, độ tin cậy và khả năng tiếp cận thông tin tài chính trên toàn cầu, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của thị trường.

Các điều khoản khác Bắt đầu với D

Không có điều khoản liên quan được tìm thấy.