Vietnamese

Kế hoạch 401(k)

Sự định nghĩa

Kế hoạch 401(k) là một tài khoản hưu trí do công ty tài trợ mà nhân viên có thể đóng góp, thường là với sự đóng góp tương ứng từ người sử dụng lao động. Kế hoạch này cho phép tăng trưởng đầu tư được hoãn thuế.

Tầm quan trọng của kế hoạch 401(k)

Kế hoạch 401(k) là một phần quan trọng trong kế hoạch nghỉ hưu, cung cấp cho nhân viên một cách có lợi về thuế để tiết kiệm cho tương lai của họ đồng thời giảm thu nhập chịu thuế hiện tại của họ.

Các tính năng chính

  • Lợi ích về thuế: Các khoản đóng góp được thực hiện trước thuế, làm giảm thu nhập chịu thuế trong những năm đóng góp.

  • Đối sánh với Nhà tuyển dụng: Nhiều nhà tuyển dụng đưa ra mức đóng góp phù hợp lên đến một tỷ lệ phần trăm nhất định.

Tùy chọn đầu tư

  • Phạm vi lựa chọn: Hầu hết các kế hoạch 401(k) đều cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau bao gồm các quỹ tương hỗ bao gồm các khoản đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và thị trường tiền tệ.

  • Tính linh hoạt của kế hoạch: Nhân viên có thể chuyển khoản 401(k) của họ sang một kế hoạch khác hoặc vào IRA nếu họ nghỉ việc.

Chiến lược tối đa hóa 401(k)

  • Tận dụng tối đa lợi thế của việc kết nối nhà tuyển dụng: Đóng góp ít nhất đủ để nhận được đầy đủ kết quả phù hợp với nhà tuyển dụng; về cơ bản nó là tiền miễn phí.

  • Tăng mức đóng góp theo thời gian: Tận dụng các khoản tăng và tiền thưởng để tăng dần mức đóng góp.

Phần kết luận

Các kế hoạch 401(k) cung cấp một phần nền tảng cho khoản tiết kiệm hưu trí, mang lại sự linh hoạt và giảm thuế có giá trị, khiến chúng trở thành một chiến lược thiết yếu để đảm bảo an ninh tài chính dài hạn.

Các điều khoản khác Bắt đầu với #