Vietnamese

Đầu tư tác động Thúc đẩy thay đổi xã hội

Sự định nghĩa

Đầu tư tác động đề cập đến các khoản đầu tư được thực hiện vào các tổ chức và quỹ của công ty với mục đích tạo ra tác động xã hội hoặc môi trường có lợi, có thể đo lường được cùng với lợi nhuận tài chính. Nó vượt xa việc chỉ tránh tác hại bằng cách tích cực đóng góp cho lợi ích xã hội hoặc môi trường.

Tầm quan trọng của đầu tư tác động

Đầu tư tác động thách thức quan điểm truyền thống cho rằng các vấn đề xã hội chỉ nên được giải quyết bằng quyên góp từ thiện và đầu tư thị trường chỉ nên tập trung vào việc đạt được lợi nhuận tài chính. Nó tạo ra cầu nối giữa hoạt động từ thiện và đầu tư, tận dụng nguồn vốn của khu vực tư nhân để giải quyết các thách thức toàn cầu.

Các tính năng chính

 • Lợi nhuận kép: Tìm cách đạt được cả lợi nhuận tài chính cạnh tranh và các tác động tích cực đến xã hội hoặc môi trường.

 • Đo lường: Cam kết đo lường và báo cáo hiệu quả hoạt động xã hội và môi trường cũng như tiến độ của các khoản đầu tư cơ bản.

 • Lĩnh vực đa dạng: Nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, y tế và giáo dục.

 • Sự tham gia của các bên liên quan: Bao gồm sự hợp tác giữa các nhà đầu tư, cộng đồng và người hưởng lợi để đạt được kết quả bền vững.

Phương pháp và chiến lược

 • Tích hợp ESG: Kết hợp các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị vào các quyết định đầu tư truyền thống để quản lý rủi ro và xác định các cơ hội tăng trưởng.

 • Đầu tư theo chủ đề: Tập trung vào các khoản đầu tư gắn liền với các chủ đề bền vững cụ thể như năng lượng sạch hoặc bảo tồn nước.

 • Đầu tư cộng đồng: Hướng vốn đến các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ để thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống.

 • Đầu tư có trách nhiệm xã hội (SRI): Loại trừ cổ phiếu hoặc toàn bộ ngành khỏi danh mục đầu tư dựa trên các nguyên tắc đạo đức.

Lợi ích kèm theo

 • Giải pháp đổi mới: Thúc đẩy đổi mới trong việc giải quyết các thách thức xã hội và môi trường thông qua các giải pháp dựa trên thị trường.

 • Mở rộng khả năng tiếp cận vốn: Tăng khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp xã hội có thể không phù hợp với các mô hình tài trợ truyền thống.

Cân nhắc

 • Đánh giá rủi ro: Yêu cầu xem xét cẩn thận cả rủi ro tài chính và rủi ro tác động.

 • Đo lường tác động: Việc đảm bảo rằng tác động đạt được có thể đo lường được và đáng kể có thể là một thách thức nhưng cần thiết.

Phần kết luận

Đầu tư tác động không chỉ phản ánh xu hướng ngày càng tăng theo hướng đầu tư bền vững mà còn thể hiện cách tiếp cận mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề toàn cầu phức tạp. Nó thu hút cơ sở nhà đầu tư ngày càng tận tâm đang tìm cách gây ảnh hưởng tích cực đến thế giới đồng thời tạo ra lợi nhuận tài chính.

Các điều khoản khác Bắt đầu với Đ