Vietnamese

Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)

Sự định nghĩa

ESG là viết tắt của Môi trường, Xã hội và Quản trị, ba yếu tố quan trọng được sử dụng để đánh giá tính bền vững và tác động đạo đức của khoản đầu tư vào một công ty hoặc doanh nghiệp. Những tiêu chí này giúp xác định tốt hơn hiệu quả tài chính trong tương lai của các công ty (lợi nhuận và rủi ro).

  • Tiêu chí Môi trường xem xét cách một công ty thực hiện vai trò là người quản lý thiên nhiên.

  • Tiêu chí Xã hội kiểm tra cách công ty quản lý mối quan hệ với nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng nơi công ty hoạt động.

  • Quản trị liên quan đến lãnh đạo công ty, trả lương cho giám đốc điều hành, kiểm toán, kiểm soát nội bộ và quyền của cổ đông.

Tầm quan trọng của ESG

Các số liệu ESG ngày càng quan trọng trong quá trình ra quyết định đầu tư. Các nhà đầu tư sử dụng tiêu chí ESG để sàng lọc các khoản đầu tư tiềm năng, quản lý rủi ro và tìm cách đảm bảo rằng các khoản đầu tư của họ thúc đẩy quản lý môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị tốt.

Phần kết luận

Việc tuân thủ các tiêu chí ESG là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư có tư duy tiến bộ, những người ưu tiên các cân nhắc về tính bền vững và đạo đức bên cạnh lợi nhuận tài chính. Bằng cách tích hợp các yếu tố ESG vào chiến lược đầu tư của mình, các công ty và cá nhân có thể đóng góp vào các mục tiêu xã hội đồng thời có khả năng nâng cao hiệu suất danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro liên quan đến những thất bại về môi trường, xã hội và quản trị.

Các điều khoản khác Bắt đầu với M

Không có điều khoản liên quan được tìm thấy.