Vietnamese

Chi tiêu vốn (CapEx) là gì?

Sự định nghĩa

Chi tiêu vốn hay CapEx, đề cập đến số tiền được công ty sử dụng để mua, nâng cấp và duy trì các tài sản vật chất như bất động sản, tòa nhà công nghiệp hoặc thiết bị. Loại chi tiêu này thường được sử dụng để thực hiện các dự án hoặc khoản đầu tư mới của công ty. CapEx là một chỉ báo quan trọng về khoản đầu tư của công ty vào việc duy trì hoặc mở rộng phạm vi hoạt động của mình.

Các khía cạnh chính của CapEx

 • Các loại tài sản: Các giao dịch mua CapEx thông thường bao gồm đất đai, tòa nhà, hệ thống máy móc và công nghệ nhằm cải thiện năng suất dài hạn của công ty.

 • Báo cáo tài chính: Chi tiêu vốn thường xuất hiện dưới dạng khoản đầu tư trên bảng cân đối kế toán chứ không phải là chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, được vốn hóa và phân bổ trong suốt thời gian sử dụng của tài sản.

Ví dụ về chi tiêu vốn

Ví dụ về Chi tiêu vốn (CapEx) thường bao gồm:

 • Xây dựng hoặc mua tòa nhà: Chi phí liên quan đến việc xây dựng tòa nhà mới hoặc mua tòa nhà hiện có để phục vụ hoạt động của công ty.

 • Máy móc, thiết bị: Chi phí liên quan đến việc mua máy móc, thiết bị dùng trong sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ, dự kiến sử dụng trong vài năm.

 • Mua xe: Chi phí mua xe phục vụ hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như xe tải cho công ty giao hàng.

 • Nâng cấp công nghệ: Đầu tư vào hệ thống công nghệ mới, chẳng hạn như phần cứng và phần mềm máy tính, nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh và dự kiến sẽ được sử dụng trong nhiều năm.

 • Mua lại đất: Chi phí liên quan đến việc mua đất để mở rộng hoặc phát triển kinh doanh trong tương lai.

 • Cải tạo và cải tiến: Chi tiêu cho những cải tiến đáng kể đối với cơ sở vật chất hiện có để nâng cao giá trị hoặc kéo dài thời gian sử dụng hữu ích của chúng.

Tính toán và quản lý chi tiêu vốn (CapEx)

Tính toán và quản lý chi tiêu vốn (CapEx) một cách hiệu quả bao gồm một số bước chính:

 • Nhận dạng: Xác định những gì đủ điều kiện là CapEx, thường bao gồm việc mua bất động sản, nhà máy và thiết bị hoặc đầu tư vào các dự án lớn sẽ cung cấp tiện ích trong thời gian dài.

 • Lập ngân sách: Đặt ngân sách cho CapEx dựa trên các mục tiêu chiến lược, dự báo dòng tiền và khả năng tài chính của công ty. Điều này liên quan đến việc ưu tiên các dự án theo lợi nhuận kỳ vọng hoặc tầm quan trọng chiến lược của chúng.

 • Quy trình phê duyệt: Thực hiện quy trình xem xét và phê duyệt chính thức cho các dự án CapEx để đảm bảo chúng phù hợp với mục tiêu kinh doanh và hạn chế tài chính.

 • Theo dõi và Giám sát: Sau khi được phê duyệt, hãy theo dõi các khoản chi tiêu so với ngân sách và theo dõi tiến độ của dự án cũng như tác động của nó đối với tài chính của công ty.

 • Đánh giá hiệu suất: Đánh giá hiệu quả đầu tư theo thời gian để đánh giá xem liệu khoản đầu tư đó có đáp ứng các mục tiêu tài chính dự kiến hay không, chẳng hạn như lợi tức đầu tư (ROI) hoặc tác động đến năng suất của công ty.

Tầm quan trọng của chi tiêu vốn

 • Tăng trưởng và mở rộng: CapEx rất quan trọng đối với các công ty muốn phát triển hoặc cải thiện hoạt động của mình. Đầu tư vào công nghệ mới, cơ sở vật chất và các thiết bị khác có thể nâng cao hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong tương lai.

 • Thay thế tài sản: Chi tiêu vốn thường xuyên là cần thiết để thay thế tài sản cũ hoặc lỗi thời bằng tài sản mới, điều này rất quan trọng để duy trì hiệu quả hoạt động của công ty.

 • Tác động dài hạn: Mặc dù CapEx yêu cầu chi phí trả trước đáng kể nhưng những khoản đầu tư này mang lại lợi ích cho công ty trong thời gian dài, góp phần vào khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty.

Lập kế hoạch và lập ngân sách

Việc lập kế hoạch và lập ngân sách CapEx hiệu quả là rất quan trọng để đảm bảo rằng các khoản đầu tư được tính toán đúng thời điểm và được tài trợ theo cách phù hợp với các mục tiêu chiến lược dài hạn của công ty. Các công ty thường có quy trình lập ngân sách vốn chính thức để đánh giá lợi nhuận kỳ vọng từ các khoản đầu tư tiềm năng.

Tác động về thuế

Chi tiêu vốn cũng có thể có tác động đáng kể về thuế, vì giá trị của tài sản được mua thông qua CapEx thường có thể được khấu hao trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của chúng, mang lại lợi ích về thuế theo thời gian.

Phần kết luận

Chi tiêu vốn thể hiện sự cam kết đáng kể về nguồn lực nhằm đạt được lợi ích trong tương lai. Nó phản ánh mức độ đầu tư của công ty vào sự tăng trưởng và hiệu quả của chính nó. Hiểu rõ về CapEx là rất quan trọng đối với các bên liên quan và nhà đầu tư, những người cần đánh giá định hướng chiến lược và sức khỏe lâu dài của công ty.

Các điều khoản khác Bắt đầu với C