Vietnamese

Kế hoạch nghỉ hưu 403(b)

Sự định nghĩa

Kế hoạch 403(b), còn được gọi là kế hoạch niên kim được miễn thuế (TSA), là kế hoạch nghỉ hưu dành cho một số nhân viên của trường công lập, nhân viên của một số tổ chức được miễn thuế và một số bộ trưởng. Nó cho phép nhân viên thực hiện đóng góp hoãn thuế từ tiền lương của họ để đầu tư vào tiết kiệm hưu trí.

Tầm quan trọng của kế hoạch 403(b)

Các kế hoạch 403(b) mang lại lợi ích có giá trị cho nhân viên trong khu vực phi lợi nhuận và giáo dục, đưa ra cách tăng khoản tiết kiệm hưu trí của họ trên cơ sở hoãn thuế, tương tự như lợi ích của 401(k) trong khu vực tư nhân.

Các tính năng chính

  • Ưu điểm về thuế: Các khoản đóng góp được thực hiện trước thuế, làm giảm thu nhập chịu thuế trong năm đóng góp.

  • Đóng góp bắt kịp: Cho phép nhân viên lớn tuổi đóng góp bổ sung, hỗ trợ đẩy nhanh tiết kiệm hưu trí khi họ gần đến tuổi nghỉ hưu.

Tùy chọn đầu tư

  • Niên kim và Quỹ tương hỗ: Các kế hoạch 403(b) thường đưa ra các lựa chọn đầu tư theo cả niên kim và quỹ tương hỗ, giúp người tham gia linh hoạt trong cách đầu tư đóng góp của họ.

  • Đóng góp của người sử dụng lao động: Một số kế hoạch 403(b) cũng bao gồm các khoản đóng góp của người sử dụng lao động, có thể dưới dạng quỹ phù hợp để nâng cao hơn nữa khoản tiết kiệm hưu trí.

Các chiến lược tối đa hóa 403(b)

  • Tối đa hóa các khoản đóng góp: Đóng góp ở mức tối đa được phép có thể tác động đáng kể đến sự tăng trưởng của các quỹ hưu trí do lãi kép được hoãn thuế.

  • Đa dạng hóa: Việc chọn kết hợp các khoản đầu tư trong phạm vi 403(b) có thể giúp quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Phần kết luận

Kế hoạch 403(b) là một công cụ thiết yếu cho những nhân viên đủ điều kiện, mang lại cơ hội tiết kiệm hưu trí chuyên biệt với những lợi thế đáng kể về thuế. Hiểu cách sử dụng hiệu quả và tối đa hóa các kế hoạch này có thể dẫn đến một tương lai tài chính an toàn hơn.

Các điều khoản khác Bắt đầu với #