Malay

Apa itu Lejar?

Definisi

Lejar ialah rekod perakaunan asas yang menyediakan akaun terperinci bagi semua transaksi kewangan perniagaan. Bertindak sebagai teras rekod kewangan syarikat, lejar digunakan untuk mengklasifikasikan dan meringkaskan transaksi kewangan individu sebagai sebahagian daripada sistem simpan kira catatan dua kali. Proses sistematik ini memastikan ketepatan dan akauntabiliti dalam pelaporan kewangan.

Jenis-jenis Lejar

  • Lejar Am (GL): Lejar induk yang mengandungi ringkasan semua urus niaga yang direkodkan dalam pelbagai akaun, termasuk aset, liabiliti, ekuiti, hasil dan perbelanjaan.

  • Lejar Subsidiari: Lejar khusus yang menyediakan maklumat terperinci tentang aspek khusus perniagaan, seperti akaun belum terima atau akaun belum bayar, melengkapkan Lejar Am dengan memecahkan catatannya kepada subkategori terperinci.

Fungsi Utama

  • Rekod Transaksi: Lejar mendokumentasikan setiap transaksi kewangan dengan teliti, dikategorikan mengikut akaun, memastikan rekod aktiviti perniagaan yang komprehensif.

  • Analisis Kewangan: Dengan mengagregatkan data kewangan, lejar memudahkan analisis prestasi perniagaan dan kesihatan kewangan, berfungsi sebagai asas untuk menjana penyata kewangan.

  • Jejak Audit: Lejar menyediakan jejak audit kronologi yang jelas, penting untuk kedua-dua audit dalaman dan pematuhan kawal selia luaran, memastikan ketelusan dan integriti dalam pelaporan kewangan.

Kepentingan

  • Ketepatan dalam Pelaporan Kewangan: Memastikan rakaman data kewangan yang tepat dan terperinci, penting untuk penyediaan penyata kewangan yang tepat.

  • Pembuatan Keputusan: Menawarkan pandangan berharga tentang implikasi kewangan aktiviti perniagaan, membantu dalam perancangan strategik dan membuat keputusan.

  • Pematuhan Peraturan: Memainkan peranan penting dalam memenuhi piawaian perakaunan dan keperluan undang-undang, melindungi daripada percanggahan kewangan dan penipuan.

Kesimpulan

Lejar adalah komponen penting dalam pengurusan kewangan dan perakaunan, menyediakan rekod yang terperinci dan teratur bagi semua transaksi perniagaan. Sebagai tulang belakang infrastruktur kewangan syarikat, ia menyokong pelaporan yang tepat, membuat keputusan termaklum dan pematuhan kepada peraturan kewangan.

Lagi Syarat Bermula dengan L

Tiada istilah berkaitan ditemui.