Vietnamese

Tổng quan về quỹ tương hỗ

Sự định nghĩa

Quỹ tương hỗ là một phương tiện đầu tư được tạo thành từ một nhóm quỹ được thu thập từ nhiều nhà đầu tư để đầu tư vào chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ và các tài sản khác. Các quỹ tương hỗ được điều hành bởi các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp, những người phân bổ các khoản đầu tư của quỹ và cố gắng tạo ra lợi nhuận hoặc thu nhập từ vốn cho các nhà đầu tư của quỹ.

Tầm quan trọng của quỹ tương hỗ

Các quỹ tương hỗ cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân quyền truy cập vào danh mục đầu tư được quản lý chuyên nghiệp gồm cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác. Mỗi cổ đông tham gia tương ứng vào lãi hoặc lỗ của quỹ.

Các tính năng chính

  • Đa dạng hóa: Các quỹ tương hỗ trải rộng lượng nắm giữ của họ sang nhiều khoản đầu tư khác nhau để giảm thiểu rủi ro.

  • Quản lý chuyên nghiệp: Các nhà quản lý quỹ xử lý việc mua và bán nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

  • Tính thanh khoản: Cổ phiếu của quỹ tương hỗ thường có thể được mua và bán dễ dàng.

Các loại quỹ tương hỗ

  • Quỹ đầu tư cổ phần: Đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu.

  • Quỹ trái phiếu: Tập trung đầu tư vào chứng khoán nợ của chính phủ hoặc doanh nghiệp.

  • Quỹ thị trường tiền tệ: Đầu tư vào chứng khoán nợ ngắn hạn.

Chiến lược đầu tư

  • Quản lý tích cực: Người quản lý đưa ra quyết định về cách phân bổ tài sản nhằm nỗ lực vượt trội hơn thị trường.

  • Quản lý thụ động: Thường phản ánh hiệu suất của một chỉ mục cụ thể, chẳng hạn như S&P 500.

Phần kết luận

Quỹ tương hỗ là công cụ đầu tư nền tảng cho cả nhà đầu tư mới làm quen và nhà đầu tư có kinh nghiệm, mang lại sự đa dạng hóa và quản lý chuyên nghiệp. Chúng là công cụ giúp các cá nhân đạt được mục tiêu tài chính dài hạn thông qua phương pháp tiếp cận tự động.