Vietnamese

Quỹ phòng hộ là gì?

Sự định nghĩa

Quỹ phòng hộ là một quỹ đầu tư tổng hợp sử dụng các chiến lược đa dạng để kiếm được lợi nhuận tích cực cho các nhà đầu tư. Các quỹ phòng hộ được biết đến với tính linh hoạt trong các phương tiện đầu tư, thường tham gia vào đòn bẩy, bán khống, quyền chọn, hợp đồng tương lai và các chiến lược phái sinh khác để quản lý rủi ro và tận dụng cả thị trường tăng và giảm. Họ phục vụ các nhà đầu tư được công nhận và hoạt động với ít sự giám sát theo quy định hơn so với các quỹ tương hỗ và các phương tiện đầu tư truyền thống khác.

Đặc điểm chính

  • Nhà đầu tư được công nhận: Thông thường, các quỹ phòng hộ chỉ chào đón một số lượng hạn chế các nhà đầu tư, bao gồm các tổ chức và cá nhân có tài sản lớn và khả năng chịu rủi ro cao.

  • Chiến lược đa dạng: Các quỹ phòng hộ sử dụng nhiều chiến lược đầu tư và công cụ tài chính để đạt được mục tiêu của mình, bao gồm cả vốn cổ phần dài hạn, trung lập thị trường, kinh doanh chênh lệch giá và chiến lược vĩ mô toàn cầu.

  • Quản lý rủi ro: Họ sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro phức tạp để phòng ngừa biến động thị trường và bảo vệ vốn đầu tư.

  • Phí thực hiện: Các quỹ phòng hộ thường tính phí thực hiện dựa trên lợi nhuận kiếm được, điều chỉnh lợi ích của người quản lý quỹ với lợi ích của nhà đầu tư.

Mục tiêu đầu tư

Các quỹ phòng hộ nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận cao bằng cách khai thác sự thiếu hiệu quả của thị trường và tận dụng chuyên môn đầu tư của họ. Họ tìm cách cung cấp một hàng rào chống lại sự suy thoái của thị trường, mặc dù chúng có thể mang lại rủi ro đáng kể.

Cân nhắc

Đầu tư vào các quỹ phòng hộ bao gồm việc xem xét cẩn thận chiến lược của quỹ, cơ cấu phí, mức độ rủi ro cũng như mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

Phần kết luận

Các quỹ phòng hộ đại diện cho một lựa chọn đầu tư phức tạp cho các nhà đầu tư đủ điều kiện, mang lại tiềm năng lợi nhuận cao thông qua quản lý tích cực và chiến lược đầu tư tiên tiến. Do đó, chúng đóng một vai trò then chốt trong bối cảnh đầu tư rộng lớn hơn, mang lại cơ hội đa dạng hóa và quản lý rủi ro thường không có được thông qua các phương tiện đầu tư truyền thống.

Các điều khoản khác Bắt đầu với Q